Algemene voorwaarden

1. Definities en verwijzingen

1.1 Algemene Voorwaarden zijn deze Algemene Voorwaarden zoals van tijd tot tijd gewijzigd.
1.2  Credits zijn vooraf ingekochte tegoeden die gebruik kunnen worden om bepaalde acties in de Software mee te verrichten, zoals het aanmaken van nieuwe Zonnesysteem ontwerpen of rapportages.
1.3 Garantieovereenkomst is het document met daarin de specificaties van het te plaatsen Systeem en de bijbehorende Opbrengstgarantie, aangegaan tussen Stichting Zonnegarant en de Klant
1.4 Klant is de natuurlijk persoon of rechtspersoon die een Zonnepaneel Systeem afneemt van de Licentiehouder, en mogelijk ook een Garantieovereenkomst aangaat met Stichting Zonnegarant.
1.5 Licentiehouder is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de door Solar Monkey ontwikkelde Software gebruikt of koopt of van Solar Monkey’s services gebruik maakt
1.6 Licentieovereenkomst is de overeenkomst aangegaan tussen Solar Monkey en Licentiehouder waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn
1.7 Licentievergoeding is de vergoeding die door Licentiehouder wordt betaald aan Solar Monkey in ruil voor het verkrijgen van een gebruiksrecht op de Software met bijbehorende voorwaarden.
1.8 Locatiedata is alle gegevens die Solar Monkey beschikbaar heeft van een specifieke locatie waarvoor een Zonnepaneel Systeem wordt ontworpen, nader beschreven in artikel 3.5
1.9 Opbrengstgarantie is de vastgestelde garantie op de jaarlijkse elektriciteits-opbrengst van een Zonnepaneel Systeem dat de Licentiehouder aan haar Klant levert in samenwerking met Solar Monkey en Stichting Zonnegarant.
1.10 Software is de door Solar Monkey aan Licentiehouder in licentie gegeven of ter beschikking gestelde programmatuur en de daarmee verbonden applicaties die gezamenlijk mogelijk maken: (i) het doen van berekeningen en produceren van rapporten betreffende de te verwachten elektriciteitsopbrengst van te plaatsen Zonnepaneel Systemen en (ii) het monitoren van de opbrengst van reeds geïnstalleerde Zonnepaneel Systemen, en alles wat daarmee verband houdt.
1.11 Solar Monkey is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid gevestigd op de Wilhelmina van Pruisenweg 35 te Den Haag, geregistreerd bij de kamer van koophandel onder nummer 64301400.
1.12 Stichting Zonnegarant is een stichting gevestigd op de Wilhelmina van Pruisenweg 35 te Den Haag, geregistreerd bij de kamer van koophandel onder nummer 63135612.
1.13 Systeemgegevens zijn specificaties van de te plaatsen zonnepanelen, omvormer, bekabeling en de locatie, oriëntatie en plaatsingshoek van de te plaatsen zonnepanelen.
1.14 Zonnepaneel Systeem is de combinatie van alle hardware en software die benodigd is voor het opwekken van elektriciteit uit zonnepanelen.

2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

2.1Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle demo’s, aanvragen, bestellingen en overeenkomsten gesloten tussen Solar Monkey en Licentiehouder, betreffende (i) services van Solar Monkey aan Licentiehouder en (ii) de levering en het gebruik van alle Software en bijbehorende diensten omtrent het ontwerpen van Zonnepaneel Systemen en berekenen van de opbrengst, die voor Solar Monkey aan de Licentiehouder worden geleverd. Tevens zijn van toepassing de specifieke module of modules die tussen Solar Monkey en Licentiehouder zijn overeengekomen. Indien deze Algemene Voorwaarden op enig onderdeel strijdig of onverenigbaar is met het bepaalde in de tussen Solar Monkey en Licentiehouder overeengekomen Licentieovereenkomst, prevaleert het bepaalde in de Licentieovereenkomst.

2.2De toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van Licentiehouder wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Solar Monkey en Licentiehouder zullen in dat geval in overleg treden met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepalingen in acht
worden genomen.

3. Licentie Software voor berekeningen en rapporten

3.1 Solar Monkey verleent op grond van de Licentieovereenkomst aan Licentiehouder een nietexclusief en niet overdraagbaar gebruiksrecht (licentie) voor gebruik van de door haar ontwikkelde Software aan Licentiehouder, met als doel (i) het maken van ontwerpen van Zonnepaneel Systemen, (ii) het berekenen van de te verwachten elektriciteitsopbrengst van te plaatsen Zonnepaneel Systemen, (iii) het monitoren van de elektriciteitsopbrengst van reeds geplaatste Zonnepaneel Systemen en/of (iv) het maken van bestellijsten en bestellingen.

3.2 De Software wordt door Solar Monkey aan Licentiehouder online beschikbaar gesteld, en zal door Licentiehouder uitsluitend worden gebruikt voor doeleinden zoals beschreven in Artikel 3.1.

3.3Het is de Licentiehouder niet toegestaan om de Software te verkopen, te verhuren, te sublicentiëren, te vervreemden en/of daarop beperkte rechten te verlenen of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen, ook niet indien de betreffende derde de Software uitsluitend ten behoeve van de Licentiehouder gebruikt. Licentiehouder zal de Software niet wijzigen anders dan in het kader van het herstellen van fouten, en niet gebruiken in het kader van de verwerking van gegevens ten behoeve van derden (time-sharing).

3.4 Op basis van de door Licentiehouder ingevoerde Systeemgegevens van het Zonnepaneel Systeem berekent de Software de te verwachten elektriciteitsopbrengst voor dat specifieke Zonnepaneel Systeem onder de omstandigheden zoals beschreven via de ingevoerde Systeemgegevens en Locatiedata die Solar Monkey beschikbaar heeft.

3.5 Locatiedata omvat onder anderen luchtfoto’s, klimaatdata en LiDAR 3D-data die wordt gebruikt voor het berekenen van de invloed van schaduwval op de te plaatsen zonnepanelen.

3.6 Solar Monkey behoudt zich het recht voor alle projecten, accounts en ingekochte Credits die langer dan 12 maanden niet actief zijn geweest te archiveren

4. Aansprakelijkheid en Vrijwaring

4.1 Solar Monkey kan het verschaffen van Opbrengstgaranties op de opbrengst van Zonnepaneel Systemen faciliteren in samenwerking met Stichting Zonnegarant. In het geval dat een dergelijke overeenkomst is aangegaan neemt Solar Monkey verantwoordelijkheid voor de correctheid van de berekeningen, zoals beschreven in de dan overeengekomen voorwaarden.

4.2 In het geval dat er geen Opbrengstgarantie wordt verschaft, is Solar Monkey op geen enkele manier aansprakelijk voor schade die door Licentiehouder is geleden als gevolg van een verkeerde berekening of weergave. Dit omvat onder anderen maar is niet beperkt tot (i) een opbrengst die met de Software is berekend en in de praktijk lager uitvalt of (ii) een Zonnesysteem opstelling die in de Software is gemaakt die in de praktijk niet mogelijk blijkt te zijn

4.3 In het geval Licentiehouder bestellijsten uitdraait en in de winkelwagen plaatst bij een partner distributeur, is Solar Monkey op geen enkele manier aansprakelijk voor het incorrect uitdraaien van bestellijsten en plaatsingen in de winkelwagen. Dit omvat onder anderen maar is niet beperkt tot het teveel bestellen en aanschaffen van materialen, of schade geleden door tekortkomingen in de bestelling.

4.4 De totale aansprakelijkheid van Solar Monkey op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Licentieovereenkomst is beperkt tot:

(i) vergoeding van de directe schade. In geen geval zal de schadevergoeding meer bedragen dan het bedrag jaarlijks gefactureerd aan de Licentoehouder onder de Licentieovereenkomst. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten die de Licentiehouder zou moeten maken om de prestatie van Solar Monkey aan de Licentieovereenkomst te laten beantwoorden. Deze schade wordt echter niet vergoed indien de Licentiehouder de Licentieovereenkomst heeft ontbonden;

(ii) de kosten die Licentiehouder heeft gemaakt voor het noodgedwongen langer operationeel houden van zijn oude systeem of systemen en daarmee samenhangende voorzieningen doordat Solar Monkey op een voor haar bindende leverdatum niet heeft geleverd, verminderd met eventuele besparingen die het gevolg zijn van de vertraagde levering;

(iii) redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze Algemene Voorwaarden;

(iv) redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Licentiehouder aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze Algemene Voorwaarden.

4.5 Buiten de in dit artikel genoemde gevallen en indien wettelijk toegestaan rust op Solar Monkey geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding. Deze beperking van aansprakelijkheid zal niet gelden indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid zijdens Solar Monkey.

5. Aanbiedingen, prijs en betaling

 5.1 Alle aanbiedingen en andere uitingen van Solar Monkey zijn vrijblijvend, tenzij door Solar Monkey anders is aangegeven.

5.2 Alle prijzen vermeld in aanbiedingen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege zijn of worden opgelegd.

5.3 De maandelijkse kosten zullen vóór aanvang van de maand worden gefactureerd. Er wordt dus één maand vooruitbetaald.

5.4  Solar Monkey is, tenzij in de Licentieovereenkomst anders vastgesteld, gedurende de looptijd van de Licentieovereenkomst gerechtigd om haar prijzen aan te passen. Deze dienen uiterlijk 1 maand voor ingang van het nieuwe tarief kenbaar te worden gemaakt. Licentiehouder blijft gedurende de opzegtermijn tot betaling van de onder de Licentieovereenkomst verschuldigde bedragen gehouden.

5.5 Partijen zullen in de Licentieovereenkomst de datum of data waarop Solar Monkey de Licentievergoeding factureert vastleggen. Verschuldigde bedragen worden maandelijks gefactureerd en dienen binnen veertien dagen na datum van de factuur te worden betaald. Licentiehouder is niet gerechtigd tot opschorting van enige betalingen en evenmin tot verrekeningen van verschuldigde bedragen.

5.6 Indien Licentiehouder de verschuldigde bedragen niet of niet tijdig betaalt, is Licentiehouder, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag wettelijke handelsrente verschuldigd. Indien Licentiehouder na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan Solar Monkey de vordering uit handen geven, in welk geval Licentiehouder naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder begrepen alle kosten berekend door externe deskundigen.

5.7 Solar Monkey hanteert een ‘niet goed geld terug regeling’. Indien Licentiehouder hier aanspraak op wil maken dient dit binnen 2 weken na ontvangst van de factuur schriftelijk of per email te worden gemeld. Wanneer Solar Monkey de aanspraak terecht acht zullen de volgende kosten worden gecrediteerd op de factuur: (i) de vast abonnementskosten en (ii) de gebruikskosten minus eventuele door Solar Monkey gemaakte inkoopkosten zoals kosten van luchtfoto’s. De regeling is niet van toepassing op monitoring, opbrengstgaranties of verleende services waarbij arbeidsuren zijn gefactureerd.

6. Auteursrecht en eigendom

6.1 Solar Monkey behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere wet- en regelgeving.

6.2 Solar Monkey heeft het recht de door de uitvoering van de Licentieovereenkomst, demo’s, aanvragen, bestellingen en overeenkomsten aan haar zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van Licentiehouder ter kennis van derden wordt gebracht.

6.3 Solar Monkey verstrekt een licentie voor het gebruik van de door haar ontwikkelde Software. Alle rechten van intellectuele eigendom op de ter beschikking gestelde programmatuur, websites, en documentatie berusten uitsluitend bij Solar Monkey. Licentiehouder verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij de Licentieovereenkomst en de wet uitdrukkelijk zijn toegekend. Een aan Licentiehouder toegekend recht tot gebruik is niet-exclusief, nietoverdraagbaar aan derden en niet sublicentieerbaar. Licentiehouder heeft in geen geval recht op, en kan geen aanspraak maken op broncode van de Software.

6.4 Het is Licentiehouder niet toegestaan de door Solar Monkey verleende Software en documentatie of delen daarvan op wat voor wijze dan ook te verveelvoudigen of publiceren, anders dan direct overeengekomen.

6.5 Licentiehouder zal geen inlogcodes van de Software aan derden verstrekken.

6.6 De database die aan de basis staat van de Software is en blijft eigendom van Solar Monkey. Op verzoek zal Solar Monkey Licentiehouder beschikking geven over alle brondata van de Zonnepaneel Systemen die door de Licentiehouder zijn geïnstalleerd.

7. Updates van Software

7.1 Het is waarschijnlijk dat Solar Monkey gedurende de looptijd van de Licentieovereenkomst de Software nog verder zal ontwikkelen. Licentiehouder heeft gedurende de looptijd van een Licentieovereenkomst met Solar Monkey altijd recht op de meest recente versie van de Software, aangaande de functionaliteiten die door Licentiehouder worden afgenomen.

7.2 De updates zullen kosteloos door Solar Monkey worden geïnstalleerd.

7.3 Ook indien niet uitdrukkelijk overeengekomen is het Solar Monkey toegestaan updates uit te voeren op de Software. Nimmer is hier de goedkeuring van Licentiehouder voor vereist.

7.4 Licentiehouder is verplicht op verzoek van Solar Monkey medewerking te verlenen die benodigd is voor het installeren van updates.

8. Delen van informatie en geheimhouding

8.1 In het kader van het ter beschikking stellen van de Software of services aan de Licentiehouder is het nodig gegevens uit te wisselen. Dit omvat maar is niet beperkt tot: elektriciteitsopbrengst van Zonnepaneel Systemen, persoonsgegevens, uitkomsten van analyses en berekeningen.

8.2 Beide partijen dragen er zorg voor dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of redelijkerwijs behoort te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid.

8.3 Beide partijen verklaren dat persoonsgegevens niet worden gepubliceerd of gedeeld met derden tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen. Een uitzondering hierop is de directe communicatie met de Klant over de gegevens en elektriciteitsopbrengst van een Zonnepaneel Systeem in het bezit van die betreffende klant.

8.4 In het geval dat in het kader van de Licentieovereenkomst of een andere overeenkomst gegevens van de elektriciteitsopbrengst van Klanten zullen worden uitgelezen en opgeslagen, is Licentiehouder ervoor verantwoordelijk dat de Klant hiervoor toestemming aan Solar Monkey verleent, en vrijwaart Solar Monkey voor alle schade en onkosten die voortvloeien uit het ontbreken van deze toestemming.

8.5 Solar Monkey behoudt zich het recht voor de via de Software verkregen data geanonimiseerd te gebruiken voor andere doeleinden dan direct noodzakelijk voor het in licentie geven van de Software.

9. Beëindiging, wijziging en vervolg van overeenkomsten

9.1 Overeenkomsten tussen Solar Monkey en haar wederpartij kan door partijen met wederzijds goedvinden schriftelijk worden gewijzigd of beëindigd.

9.2 Indien niet anders is bepaald wordt een overeenkomst tussen Solar Monkey en wederpartij aangegaan voor onbepaalde tijd, en kan worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van één maand of zoals anders door Partijen overeengekomen

9.3 Elk der partijen kan de Algemene Voorwaarden of een andere overeenkomst tussen partijen zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk schriftelijk opzeggen indien de wederpartij – al dan niet voorlopig – surseance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van de andere partij faillissement wordt aangevraagd, indien de onderneming van de andere partij wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of
samenvoeging van ondernemingen, of indien de beslissende zeggenschap over de onderneming van de wederpartij van Solar Monkey wijzigt. Solar Monkey is door beëindiging van de Algemene Voorwaarden of een andere overeenkomst op een van deze gronden nimmer tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding gehouden. In geval van faillissement van Licentiehouder vervalt het recht tot gebruik van aan Licentiehouder ter beschikking gestelde Software.

9.4 Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van De Licentieovereenkomst en andere overeenkomsten wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming slechts toe indien de andere partij, steeds in alle gevallen na een schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen. Betalingsverplichtingen en verplichtingen tot medewerking van betrokken partij of derde gelden als wezenlijke verplichtingen.

10. Overmacht

10.1 Partijen kunnen hun verplichtingen onder de Licentieovereenkomst en andere overeenkomsten tijdens de situatie van overmacht uitstellen.

10.2 Duurt de situatie van overmacht langer dan twee maanden, dan is ieder derpartijen gerechtigd om – zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij tot ontbinding van de Licentieovereenkomst en andere overeenkomsten over te gaan.

10.3 Onder overmacht wordt verstaan – naast wat hieronder in de wet en jurisprudentie wordt begrepen – alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop de betreffende partij geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor zij niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

10.4 Onder overmacht wordt mede verstaan: (i) overmacht van toeleveranciers, (ii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden waarvan het gebruik benodigd is voor uitvoeren van verplichtingen in deze overeenkomst, (iii) overheidsmaatregelen, (iv) stroomstoring, (v) storing van internet, (vi) werkbezetting en (vii) onbeschikbaarheid van één of meer personeelsleden.

10.5 Partijen hebben ook het recht zich op overmacht te beroepen, als de omstandigheid die (verdere) nakoming verhinderen, intreden nadat hij zijn verplichtingen had moeten nakomen.

11. Geschillen

11.1 Deze Algemene Voorwaarden, de Licentieovereenkomst en andere overeenkomsten tussen Solar Monkey en de LIcentiehouder en de daaruit tussen Solar Monkey en de Licentiehouder voortvloeiende rechtsverhouding zal worden beheerst door Nederlands recht. Geschillen voortvloeiende of verband houdende met de Licentieovereenkomst of deze Algemene Voorwaarden zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement waar Solar Monkey gevestigd is.